• การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

   

  การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0

  วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรพส. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายกว่า 200 คน

  ซึ่งประเด็นในการบรรยาย ประกอบด้วย

  • เข้าใจ Thailand 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้ต้องจัดการศึกษาแบบ 4.0
  • Cyber Physical Systems การจัดการศึกษาที่ต้องใช้ดิจิทัลเพื่ออนาคต
  • ปัญหาการศึกษาของไทยที่ต้องแก้ไขและปัญหาการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล
  • แนวคิดการจัดการเรียนการสอน Active Learning ด้วย Cyber Model
  • Education Platform กระบวนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
  • การพัฒนาคนในอนาคต กลุ่ม ประชาชนพลเมือง กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน ด้วยการศึกษาแบบดิจิทัล
  • การจัดการเรียนการสอนให้สนุกเยี่ยงเกม

  ประวัติวิทยากรโดยสังเขป
  รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

  ปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์

  การศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง

  รางวัลและผลงาน

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • รางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัยรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
  • ผลงานเขียนหนังสือและตำราด้านคอมพิวเตอร์และด้านอื่นๆ กว่า 60 รายการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลที่ได้รับเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นับว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่ล่าสุด

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศ ๑๘ กพ ๒๕๖๐)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ….

  รายละเอียดฉบับเต็ม: Download (PDF)
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ติดตามอ่านข่าวล่าสุดได้จาก http://news.psru.ac.th

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครงาน 9-23 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

  ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (.PDF)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครอาจารย์ 2-17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

  ประกาศรับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (จำนวน 4 อัตรา)

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (PDF)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครเจ้าหน้าที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

  ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (.PDF)

 • ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและโลก รอบล่าสุด 2016

  ranking_psru

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด)  และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของเรา มีผลการจัดอันดับดังนี้ คือ

  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4

  ระดับมหาวิทยาลัยไทย 179 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 41

  ระดับมหาวิทยาลัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1,591 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 151

  ระดับมหาวิทยาลัยทั้วโลกประมาณ 20,000 กว่าแห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4,381

  Top 10 Rajabhat University of Thailand

  Thailand Ranking Web of Universities

  แหล่งที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

 • ล่าสุดศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา 3 ตำรวจไล่ยิง-ทำร้าย 5 นศ.ราชภัฏพิบูลสงคราม

  ข่าวนักศึกษาราชภัฏ

  ความคืบหน้าของคดี : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  วันที่ 31 มกราคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บัลลังก์ 2 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลกได้อ่านคำพิพากษาในคดีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชัยธวัช ธำรงศักดิ์คุณ นายศิริวัฒน์ คุ้มทัศ นายธนพล คงอิว นายธราเทพ แสงพิรุณ และ น.ส.กมลชนก กล่ำเทพ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 คน คือ ส.ต.อ.สุบิณ นุชขำ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จ.พิษณุโลก (จำเลยที่ 1) ร.ต.ท.ธนาคาร ชัยพิพัฒน์ สังกัดกลุ่มงานสืบสวน ภ.จ.พิษณุโลก (จำเลยที่ 2) และ ร.ต.อ.วุฒิภัทร บัวอุไร สังกัดกลุ่มงานสืบสวน ภ.จ.พิษณุโลก (จำเลยที่ 3) ขับรถไล่ยิงแล้วลงไปทำร้ายร่างกายนักศึกษาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 มีนาคม 2559 ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ จนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการตำรวจหลายฝ่ายสอบสวน แล้วมีหนังสือคำสั่งจาก พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.6 ในขณะนั้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งหมด พร้อมดำเนินคดีหลายข้อหาหนักจนเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล

  นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายของผู้เสียหายกล่าวว่า เบื้องต้นในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นวันนี้พิพากษาว่า ทางฝั่งโจทก์ยื่นฟ้อง 5 ข้อหา คือ 1.ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น 2.เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3.ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส 4.กักขังหน่วงเหนี่ยว 5.ความผิดต่อเสรีภาพข่มขืนจิตใจผู้อื่น ซึ่งศาลพิพากษาจำเลยทั้ง 3 คน มีความผิดจริงตามมาตรา 309 วรรค 2 มาตราเดียว เพราะเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายและลงโทษบทหนักสุด โดยลงโทษจำเลยแต่ละคนไม่เท่ากัน และยกฟ้องในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สั่งจำคุกจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 คนละ 1 ปี ฐานร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวและข่มขืนจิตใจผู้อื่น แต่ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจำเลยให้การเป็นประโยชน์ยอมรับสารภาพบางข้อหาในระหว่างสืบพยาน และนำเงินมาบรรเทาความเสียหายให้ฝ่ายโจทก์คนละ 40,000 บาท ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ส่วนจำเลยที่ 2 และ 3 ศาลลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 1 จำนวน 11 เดือน จำเลยที่ 2 และ 3 จำนวน 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา โดยอนุญาตให้ประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 500,000 บาท


  ติดตามอ่านข่าวฉบับเต็มได้จาก  http://www.matichon.co.th/news/447151