งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี 2560

งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี 2560

 

#งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี 2560
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” #เชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิด 23 มีนาคม 60 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวังจันทน์คอนเวชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ (นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี)
#ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่าน Facebook Live ได้ที่ ” ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#บรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของแผ่นดินไทย” โดย ผศ. (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


#การเสวนาเรื่องมุมมองและประสบการณ์การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ,
อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส.,
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ,
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี 2560 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บน 22 มีนาคม 2017

Comment is closed.