• การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

   

  การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0

  วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรพส. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายกว่า 200 คน

  ซึ่งประเด็นในการบรรยาย ประกอบด้วย

  • เข้าใจ Thailand 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้ต้องจัดการศึกษาแบบ 4.0
  • Cyber Physical Systems การจัดการศึกษาที่ต้องใช้ดิจิทัลเพื่ออนาคต
  • ปัญหาการศึกษาของไทยที่ต้องแก้ไขและปัญหาการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล
  • แนวคิดการจัดการเรียนการสอน Active Learning ด้วย Cyber Model
  • Education Platform กระบวนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
  • การพัฒนาคนในอนาคต กลุ่ม ประชาชนพลเมือง กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน ด้วยการศึกษาแบบดิจิทัล
  • การจัดการเรียนการสอนให้สนุกเยี่ยงเกม

  ประวัติวิทยากรโดยสังเขป
  รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

  ปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์

  การศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง

  รางวัลและผลงาน

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • รางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัยรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
  • ผลงานเขียนหนังสือและตำราด้านคอมพิวเตอร์และด้านอื่นๆ กว่า 60 รายการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลที่ได้รับเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นับว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่ล่าสุด

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศ ๑๘ กพ ๒๕๖๐)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ….

  รายละเอียดฉบับเต็ม: Download (PDF)
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ติดตามอ่านข่าวล่าสุดได้จาก http://news.psru.ac.th

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครงาน 9-23 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

  ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (.PDF)

 • ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและโลก รอบล่าสุด 2016

  ranking_psru

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด)  และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของเรา มีผลการจัดอันดับดังนี้ คือ

  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4

  ระดับมหาวิทยาลัยไทย 179 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 41

  ระดับมหาวิทยาลัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1,591 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 151

  ระดับมหาวิทยาลัยทั้วโลกประมาณ 20,000 กว่าแห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4,381

  Top 10 Rajabhat University of Thailand

  Thailand Ranking Web of Universities

  แหล่งที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand