• ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและโลก รอบล่าสุด 2016

  ranking_psru

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด)  และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของเรา มีผลการจัดอันดับดังนี้ คือ

  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4

  ระดับมหาวิทยาลัยไทย 179 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 41

  ระดับมหาวิทยาลัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1,591 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 151

  ระดับมหาวิทยาลัยทั้วโลกประมาณ 20,000 กว่าแห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4,381

  Top 10 Rajabhat University of Thailand

  Thailand Ranking Web of Universities

  แหล่งที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

 • มรพส. ติดอันดับ 2 ของ ม.ราชภัฏจากทั่วประเทศ (ด้านวิชาการ : TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS )

  WebOmetrics Thailand

  เมื่อต้นเดือน มกราคม 2560 นี้ ทางเว็บไซต์ WebOmetrics (ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับ World Raking University ระดับโลก) ได้ประกาศผลการจัดอันดับเฉพาะ ส่วนของ  TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS ตาม URL ที่อ้างอิงมาให้รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ถึงเดือนธันวาคม 2016) นั้น http://www.webometrics.info/en/node/169 จากการเข้าร่วมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2 หมื่นแห่ง ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราติด

  อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ซึ่งมีติดเพียง 3 แห่งเท่านั้นคือ 1. สวนสุนันทา 2. พิบูลสงคราม และ 3.ภูเก็ต)

  อันดับที่ 22 ของประเทศไทย (มีเพียง 32 แห่งเท่านั้น ที่ติดอันดับโลก จาก 178 แห่ง)

  อันดับที่ 3725 ของโลก (มีเพียง 5000 แห่งแรกของโลกเท่านั้น) ที่ถูกจัดอันดับ

  จากผลการจัดอันดับนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข้งทางวิชาการของคณาจารย์จากทุก ๆ คณะและสาขาที่มีผลงานตีพิมพ์ และเผยแพร่สู่เวทีโลก ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของโลกในหลาย ๆ แห่ง จึงขอแสดงความยินดีกับทางมหาวิทยาลัย และแจ้งข้อมูลดี ๆ ให้ทุกท่านทราบมา ณ โอกาสนี้ครับ

  Credit: Webometric, World Ranking Universities Thailand
  Writer : Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj